วิธีการติดตั้ง DirectAdmin

Login as root and download the setup.sh file
yum install -y flex
yum install -y gcc*
wget http://www.directadmin.com/setup.sh
chmod 755 setup.sh
./setup.sh
Comments